آخرین خبرها
خانه / مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی

اثر غلظت ‌های مختلف اکسین بر روی ریشه ‌زایی قلمه ‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های

عنوان :
اثر غلظت ‌های مختلف اکسین بر روی ریشه ‌زایی قلمه ‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول: تاریخچه و اهمیت اقتصادی
مقدمه
مناطق تولید مرکبات
مناطق مرکبات خیز ایران
ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات
گیاه شناسی
وضعیت گل و لقاح
علل پارتنوکارپی
عوامل موثر در دگرگشنی
اصلاح مرکبات و روشهای متداول
نارنج (Citrus aurantium L.)
نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L.Raf.)
صفات کمی پایه‌های مرکبات
هورمونهای اکسینی
تاریخچه و انواع
ریشه زائی
اهداف تحقیق
شیوه‌ های ازدیاد بوسیله قلمه
اهمیت و مزایای ازدیاد به وسیله قلمه زدن
مشخصات قلمه‌ ها
قلمه ساقه
قلمه‌ های چوب سخت (گونه‌ های خزان دار)
قلمه‌ های چوب نیمه سخت
قلمه‌ های چوب نرم (چوب سبز)
گیاهان مادری
منابع مواد قلمه‌ ای
محیط ریشه‌ زایی
تیمار قلمه‌ ها با تنظیم کننده های رشد
مواد ریشه زا
روشهای کاربرد مواد ریشه زا
پودرهای تجارتی
روش فروبری در محلول رقیق
طرز تهیه محلول رقیق
روش فروبری در محلول غلیظ
ساختن محلول غلیظ
شرایط محیطی برای ریشه دهی قلمه‌ های برگدار
مراقبت از قلمه‌ ها در اثناء ریشه‌ زایی
جابجایی قلمه‌ ها پس از ریشه زایی
قلمه‌ های چوب سخت
فصل دوم: پیشینه تحقیق
کارهای انجام شده مشابه
فصل سوم: مواد و روشها
مواد و روشها
فصل چهارم: نتایج و بحث
فصل پنجم: نتایج
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

قسمتی از متن :
نارنج و نارنج سه برگ بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می‌شوند. در این پژوهش اثر دو اکسین (نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید) در ۴ غلظت (صفر، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بصورت فاکتوریل در ۳ تکرار در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی صفات درصد ریشه‌زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی برای هر ۱۰ نمونه‌ای که بطور تصادفی انتخاب شده‌اند اندازه‌گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد ایندول بوتریک اسید در غلظت ۴۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید در غلظت ۳۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر بر روی درصد ریشه‌زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی اثرمعنی‌داری داشته و ایندول بوتریک اسید دارای گستره وسیعتر و اثر بهتری در ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ نسبت به نفتالین استیک اسید بوده است و نفتالین استیک اسید در غلظت ۴۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر در تمامی اندازه‌گیری‌ها اثر منفی نشان داده است. همچنین نارنج در تمامی اندازه گیری‌های انجام شده دارای میانگین بیسار بالاتری از نارنج سه برگ می‌باشد و نیز غلظت ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم ایندول بوتریک اسید دارای بیشترین میانگین در هر دو نارنج بوده است.

تعداد صفحات :
۹۲ صفحه

قیمت :
۹۵۰۰ تومان

[nextpaypaiddownloads id=”16″]

اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

اثر شوري بر گياهان زراعي و راههاي مقابله با آن

عنوان :
اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
شوری و تمدن های بشری
وسعت اراضی شور در سطح دنیا
بررسی اراضی شور در ایران
فصل سوم
اثرات شوری بر گیاه
آثار عمومی
تاثیر شوری روی جوانه زدن
تاثیر شوری روی رشد گیاه
تاثیر شوری بر سایر مراحل رشد
تاثیر شوری روی مرحله زایش گیاه
تاثیر شوری در تولید پروتئین های جدید
تاثیر شوری روی ساختمان گیاهی
اثرات شوری در گیاه
تاثیر نمک روی محصول گیاه
فصل چهارم
مکانیسم های مقاومت به شوری
فیزیولوژی تحمل به شوری
عوامل موثر در تحمل گیاهان به شوری
عکس العمل گیاه به شوری
شناسایی و اصلاح گیاهان مقاوم به شوری
منابع

قسمتی از متن :
در جهان، پدیده های متعددی وجود دارد که باعث می شود اطراف خود را به تحلیل برد. به عنوان مثال وقتی آب باران روی خاک ها جریان پیدا می کند، نمک های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات، کربنات و تعدادی دیگر از عناصر در جریان آب وارد شده و به درون رودخانه ها، دریاچه ها و سرانجام دریاها و اقیانوس ها وارد می شود. فرآیندهای زمین شناسی نیز به حل شدن کند پوسته زمین و آزاد نمودن مقدار قابل ملاحظه ای از یون های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفور، کربنات ها وترکیبات غیر آلی دیگر به داخل اقیانوس ها کمک نموده است. آب و نمک‌های حل شده برای رشد گیاه ضروری می باشند اما استفاده مجدد آب و میزان تبخیر بالای آن در نواحی خشک و نیمه خشک باعث تجمع نمک شده که به عنوان یک پدیده عمومی شوری تلقی می شود. شوری خاک به دلیل جلوگیری از جذب آب و عناصر به درون گیاه یکی از مهم ترین محدودیت های رشد گیاهان زراعی محسوب می شود و به عنوان مشکل بزرگ کشاورزی، بالاخص در کشاورزی آبی درمنابع گزارش شده است
افزایش جمعیت جهان ایجاب می کند که مساحت بیشتری از زمین به امر خانه سازی و فعالیت های صنعتی تخصیص یابد و در این شرایط، گسترش مزارع  کشاورزی  به زمین های واقع در حاشیه حاصلخیزی یعنی مرزهای نهایی زمین های قابل کشت، اجتناب ناپذیر می گردد، در چنین وضعیتی، مسمومیت، شوری، دماهای فوق العاده، آلودگی ها و آثار حاصل از دخالت های شیمیایی استرس هایی هستند که غالباً بروز می‌کنند. همچنین تغییر محیط ها و اقلیم ها که از فعالیت های انسان نتیجه می شوند، شرایط استرسی را که گیاهان باید تحت آن شرایط رشد کرده و زنده بمانند پدیدار و یا تشدید می کنند.علم به اثرات استرس های گوناگون روی فیزیولوژی گیاهان برای شناخت مکانیسم های مقاومت و بقایای گیاهان و انتخاب روش های اصلاح به منظور افزایش مقاومت گیاهان در مقابل استرس ضرورت دارد
شوری عامل مهم در تاریخ بشر و سیستم های کشاورزی بوده، که بشر بر آنها تکیه داشته است. تمدن های بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح درامر آبیاری و نتیجتا” دراثر تجمع نمک در سطح خاک، نابود شده اند. هر گاه بارندگی محدود باشد، نمک در خاکی که گیاهان درآن ریشه دوانیده اند، شسته نمی شود و بهنگام افزایش شوری ( نمک ) مقدار محصول کاهش می یابد.
مناطق وسیعی از سطح زمین بدلیل تحمل کم گیاهان زراعی نسبت به نمک، و نبود اطلاعات کافی در مورد مکانیسم های تحمل دردسترس اصلاح کنندگان گیاه در ارتباط با فزایندهای گزینش، برای کشاورزی غیر قابل استفاده می باشند. در بعضی از مناطق مستعد برای کشاورزی در ارتباط با موضوع، دو دیدگاه وجود دارند که می توانند موردتوجه واقع شوند :
کوشش در پیداکردن راههای موثر و کم هزینه در امر شیرین کردن آب دریاها برای اهداف آبیاری.
گزینش گیاهان زراعی که قادر به رشد و نمو در شرایط شدیدا” شور باشند.
مقداری از زمینها با قابلیت استفاده مجدد به دلیل شور بودن در جایی قراردارند که انرژی خورشیدی فراوان وجود دارد که می تواند بوسیله گیاهان برای تولیدمحصول بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. از این رو لازم است راههایی که گیاهان می توانند شوری را تحمل کنند، بهتر دانسته شود تا از آنها استفاده بیشتری به عمل آید، در شرایطی که نیاز به غذا و الیاف با افزایش جمعیت ازدیاد می یابد. در خاکهای با مقدار نمک بالا، گیاهان به دو صورت تحت استرس قرار می گیرند، افزون بر استرس تحمیل شده در اثر کاهش پتانسیل اسمزی در محیط ریشه که نتیجه وجود مقدار بالا از مواد محلول است، ضمنا” یک اثر سمی از غلظت های بالا از یونها، ناشی می شود. تعدادی از گیاهان  مکانیسم  هایی را برای مقابله با این  گونه  استرس‌ها  دارا می باشند و عده دیگر از گیاهان به صورت سازش یافته نسبت به آنها در می آیند، ولی اکثر گیاهان زراعی حساس هستند و نمی توانند در شرایط شوری بسیار حاد، زنده بمانند و درصورت زنده ماندن مقدار محصول  اندکی خواهند داشت .

تعداد صفحات :
۳۸ صفحه

قیمت :
۶۵۰۰ تومان

 

[nextpaypaiddownloads id=”15″]

اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز

اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز

عنوان :

اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز

 

قالب بندی :

DOC

 

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه و اهداف

مواد و روش ها

نتایج و بحث

۱-در صد جوانه زنی

اثر آغشته کردن باکتری در نسبت های مختلف بر در صد جوانه زنی

۲- طول ریشه چه

اثر آغشته کردن باکتری در نسبت های مختلف بر طول ریشه چه

۳- سرعت جوانه زنی

اثر آغشته کردن باکتری در نسبت های مختلف بر سر عت جوانه زنی

۴- فاکتور ۵۰ % جوانه زنی

اثر آغشته کردن باکتری در نسبت های مختلف بر ۵۰% در صد جوانه زنی

۵- وزن تر ریشه چه

اثر آغشته کردن باکتری با نسبت های مختلف بر وزن تر ریشه چه

۶- وزن خشک ریشه چه

اثر آغشته کردن بذر با باکتری با نسبت های مختلف بر وزن خشک ریشه چه

پیشنهادات

منابع مورد استفاده

 

قسمتی از متن :

زیره سبز از خانواده چتریان و جنس سیمینوم یکی از مهمترین گیاهان داروئی می با شد که در ایران از سطح زیر کشت مناسبی برخوردار است . با تقاضای روزافزون برای داروها و مواد بهداشتی و آرایشی با منشا طبیعی اهمیت کشت و کار این گیاهان روز به روز افزایش می یابد . در بر نامه تولید برای هر محصول ثبات و پایداری کشت از اهمیت زیادی برخوردار می با شد .در کشت گسترده گیاهان داروئی مسلما این مقوله باید در نظر گرفت .

 

تعداد صفحات :

۱۸ صفحه

 

قیمت :

۴۰۰۰ تومان

[nextpaypaiddownloads id=”14″]

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

عنوان :

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

قالب بندی :

DOC

قسمتی از متن :

نانو تکنولوژی فناوری جدیدی است که تمام دنیا را فراگرفته است و به تعبیر دقیقتر “نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست بلکه همه آینده است “.در این مقاله بعد از تعریف نانو به بیان دلایل کاربرد ها و ضرورتهای توجه به این فناوری اشاره شده است .

نانو تکنولوژی،توانمندی تولید مواد،ابزار ها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آنها درمقیاس نانو می باشد.

علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش  وسایل و ساختار هایی که در کوچکترین واحد دیمانسیون ( ۲۰۰ )نانومتر یا کوچکتر وجود دارند . از تعاریف فوق بر می آید که نانو تکنولوژی یک رشته نیست بلکه رویکرد جدیدی در تمام رشته هاست .برای نانو تکنولوژی کاربرد هایی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو تشخیص پزشکی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست، مواد هوا و فضا و امنیت ملی بر شمرده اند : کاربرد های وسیع این عرصه و پیامد های اجتماعی سیاسی و حقوقی آن،این فناوری را به عنوان زمینه فرا رشته ای و فرا بخش مطرح نموده است .

تعداد صفحات :

۴۰ صفحه

قیمت :

۳۷۰۰ تومان

[nextpaypaiddownloads id=”46″]

گیاهان دارویی

عنوان :

گیاهان دارویی

قالب بندی :

DOC

قسمتی از متن :

قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون ا زحافظه تاريخ با شد و اين گياهان درطو ل تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست و يكي از دلايل مهم اين قدمت حضو رباورهاي ريشه دار مردم سرزمين هاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است اگر چه علاقه، همدمي و توجه به اين گياهان مفيد در سالهاي گذشته ناچيز بوده ولي خوشبختانه اخيراً مورد عنايت و توجه بيشتري قرار گرفته است. در هر حال چنين به نظر مي رسد كه در جامعه ما هنوز د رك جامعي از مفهوم گياهان دارويي و شيوه صحيح تهيه و مصرف آنها وجود ندارد. و علاقه مندان به گياهان دارويي معتقدند همانطور كه گياهان در باغ نباتات خوب رشد مي كنند، بايد سعي شود زمينه علاقه مندي به اين گياهان در قلبهاي انسانها نيز فراهم و افزون گردد.

تعداد صفحات :

۵۸ صفحه

قیمت :       

۴۵۰۰ تومان

[nextpaypaiddownloads id=”54″]

کاشت و تکثير گياهان زينتي

10616426_784344374935550_6364605144235477145_n

عنوان :

کاشت و تکثير گياهان زينتي

قالب بندی :

DOC

قسمتی از متن :

جايگاه گلکاري در ايران
اهميت تاريخي: قدمت کشت و كار و نگهداري گل‌ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران بنظر مي‌آيد که همواره ايرانيان در زمينه موضوعات مرتبط با گل‌ها جايگاه خوب و ارزنده‌اي داشته‌اند. اهميت اقتصادي: شايد قديمي‌ترين گلخانه‌هاي موجود در ايران كه در حال حاضر هم فعال هستند قدمتي در حدود ۷۵ – ۷۰ سال دارند. در حقيقت اهميت اقتصادي اين رشته، سابقه طولاني در ايران دارد. زماني كه بسياري از کشورها نامي در زمينه پرورش گل و گياه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌هاي خوب و قابل قبول در زمان خود وضعيتي مناسب داشته است. کشت و كار پرورش گل‌هاي زينتي در ايران بعنوان يک رشته اقتصادي سابقه‌اي به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌هاي گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثير و پرورش گياهان را براي سرگرمي، و گذران اوقات فراغت انجام مي‌دادند. در سال‌هاي اخير بدليل نياز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدليل محدود شدن فضاي زندگي مردم اين وضعيت کاملاً تغيير كرده است.

تعداد صفحات :

۱۳ صفحه

قیمت :

۱۵۰۰ تومان

 

زعفران طلاي سرخ ايران

co192

عنوان :

زعفران طلاي سرخ ايران

قالب بندی :

DOC

قسمتی از متن :

دردسامبر ۱۹۷۸ زماني كه نمايندگان ۲۰ كشورجهان درموسسه استاندار بين المللي(ISO ) گرد هم آمدند تا استاندرادهاي بين المللي لازم را براي زعفران تعيين كنند، ايران به عنوان بزرگترين توليد كننده وصادر كننده زعفران دراين اجلاس نماينده اي نداشت. وبه اين گونه بود كه رژيم سابق ايران نتوانست حتي زيبا ترين فرصت را براي حضور دريك عرصه بين اللملي كوتاه مدت بدست آورد ودرنتيجه درآن دسامبر غم انگيز نمايندگان كشورهايي چون برزيل، بلغارستان، مصر، قبرس، چكسلواكي، اتيوپي، فرانسه، مجارستان، هندوستان، فلسطين، كنيا، لهستان ، روماني، انگليس وايرلند شمالي دور هم نشستند وبي آنكه عطر وطعم ورنگ وتوانايي هاي غذايي اين گياه شرقي را از زبان زعفران كاران ايران بشنوند ونمونه هاي آن را بررسي كنند وبه تدوين يك استاندارد دست وپاشكسته براي اين گياه شگفت انگيز ايراني پرداختند.

تعداد صفحات :

۲۷ صفحه

قیمت :

۲۴۰۰ تومان

 

آفات درختان میوه

Aphis_pomi

عنوان :آفات درختان میوه

قالب بندی :

DOC

قسمتی از متن :

افات درختان میوه
سپردار آسيايي گوجه Tecaspis = Chionaspis asiatica
Hom.: Diaspididae, Diaspidini
در تمام نقاط ايران انتشار دارد. به تمام هسته‌دارها حمله مي‌كند. برگ، ساقه و تنه درختان مذكور را مورد حمله قرار مي‌دهد. طول سپر ماده‌هاي زمستان گذران ۱ تا ۵/۱ ميليمتر، رنگ سپرهاي پوره‌هاي سنين يك و دو نارنجي است. حشره ماده زرد مايل به نارنجي مي‌باشد. سپر نر ۹/۰ ميليمتر و دو قسمتي مي‌باشد.
زيست‌شناسي
دو نسل در سال دارد. زمستان را به صورت پوره سن ۲ و حشره كامل ماده بر روي شاخه و ساقه درختان ميزبان به سر مي‌برد. پوره‌هاي نسل تابستانه تقريباً همگي روي برگها متمركز شده و تغذيه آنها از شيره برگ است. پوره‌هاي نسل زمستانه روي شاخه‌ها و تنه متمركز مي‌گردند. ماده‌هاي زمستان گذران همگي بارور هستند. در روي تنه و ساقه در زمستان نر ديده نمي‌شود.

تعداد صفحات :

۱۱۷ صفحه

قیمت :       

۸۰۰۰ تومان